Zakres usług kancelarii

Kancelaria Adwokacka,  w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej klientom indywidualnym jak i osobom prawnym i przedsiębiorcom, świadczy szereg usług prawnych  w różnych dziedzinach prawa szczegółowo opisanych poniżej. 

Prawo karne
  • reprezentacja klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego zarówno przed Sądem I jak i II instancji w charakterze podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego
  • sporządzanie środków zaskarżenia w postaci apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o ułaskawienie 
  • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia
  • reprezentacja klienta po prawomocnym skazaniu w zakresie odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary
Prawo cywilne
  • reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji
  • prowadzenie negocjacji w zakresie zawierania ugód sądowych i pozasądowych
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, zarzutów do opinii, apelacji cywilnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego m.in.: o zasiedzenie, ochronę posiadania, ustanowienie służebności,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego  m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,  o zapłatę zachowku
  • egzekwowanie  należności na etapie postępowania windykacyjnego
  • prowadzenie postępowań w sprawach gospodarczych
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym reprezentacja klienta na etapie przedsądowym jak i sądowym 
  • sporządzanie umów cywilnych oraz handlowych oraz opiniowanie takich umów, 
  • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
  • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej, w tym praw autorskich do utworu, roszczeń z tytułu zawartej umowy licencyjnej oraz udzielanie porad prawnych w tym zakresie
Prawo rodzinne
  • reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, zarzutów do opinii, apelacji cywilnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania
  • prowadzenie spraw o rozwód, separację oraz podział majątku
  • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym  m.in.  spraw o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, unieważnienie ślubu,  
Prawo administracyjne
  • reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym 
  • sporządzanie środków zaskarżenia takich jak m.in. odwołanie, zażalenia, skargi administracyjnej oraz skargi kasacyjnej 
  • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
Prawo pracy
  • reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami
  • sporządzanie pozwów związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, stosowaniem mobbingu względem pracownik czy też naruszania zasad równego traktowania pracowników 
  • sporządzanie odwołania od decyzji w sprawach rent i emerytur 
Prawo handlowe i gospodarcze
  • reprezentacja klienta w postępowaniach przed sądem I i II instancji
  • sporządzanie i opiniowanie umów oraz aktów wewnętrznych osób prawnych
  • prowadzenie spraw w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
  • obsługa osób prawnych i przedsiębiorców 
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną praw konsumenta
  • prowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • pomoc prawna w zakresie restrukrutyzacji zobowiązań pieniężnych  
upadłość konsumencka

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególnosci w zakresie analizy dokumentów, oceny stopnia zadłużenia oraz niewypłacalności dłużnika, doradztwa prawnego, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zobowiazań, prowadzonych windykacji oraz postępowań egzekucyjnych. Kancelaria zajmuje sie prowadzeniem sprawy na rzecz klienta od momentu przedłożenia przez niego wszystkich dokuemntów w kancelarii do momentu wydania przez Sąd postanowienia, jak również świadczy pomoc prawna na dalszym etapie postępowania.