Zakres usług kancelarii

Kancelaria Adwokacka,  w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej klientom indywidualnym jak i osobom prawnym i przedsiębiorcom, świadczy szereg usług prawnych  w różnych dziedzinach prawa szczegółowo opisanych poniżej. 

Prawo karne
 • reprezentacja klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego zarówno przed Sądem I jak i II instancji w charakterze podejrzanego, oskarżonego, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postaci apelacji, kasacji, zażalenia, wniosku o ułaskawienie 
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia
 • reprezentacja klienta po prawomocnym skazaniu w zakresie odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary
Prawo cywilne
 • reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji
 • prowadzenie negocjacji w zakresie zawierania ugód sądowych i pozasądowych
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, zarzutów do opinii, apelacji cywilnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego m.in.: o zasiedzenie, ochronę posiadania, ustanowienie służebności,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego  m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,  o zapłatę zachowku
 • egzekwowanie  należności na etapie postępowania windykacyjnego
 • prowadzenie postępowań w sprawach gospodarczych
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym reprezentacja klienta na etapie przedsądowym jak i sądowym 
 • sporządzanie umów cywilnych oraz handlowych oraz opiniowanie takich umów, 
 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej, w tym praw autorskich do utworu, roszczeń z tytułu zawartej umowy licencyjnej oraz udzielanie porad prawnych w tym zakresie
Prawo rodzinne
 • reprezentacja klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych, w tym m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, zarzutów do opinii, apelacji cywilnych, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania
 • prowadzenie spraw o rozwód, separację oraz podział majątku
 • prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym  m.in.  spraw o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, unieważnienie ślubu,  
Prawo administracyjne
 • reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym 
 • sporządzanie środków zaskarżenia takich jak m.in. odwołanie, zażalenia, skargi administracyjnej oraz skargi kasacyjnej 
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego
Prawo pracy
 • reprezentacja klienta w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami
 • sporządzanie pozwów związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, stosowaniem mobbingu względem pracownik czy też naruszania zasad równego traktowania pracowników 
 • sporządzanie odwołania od decyzji w sprawach rent i emerytur 
Prawo handlowe i gospodarcze
 • reprezentacja klienta w postępowaniach przed sądem I i II instancji
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz aktów wewnętrznych osób prawnych
 • prowadzenie spraw w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 • obsługa osób prawnych i przedsiębiorców 
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną praw konsumenta
 • prowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • pomoc prawna w zakresie restrukrutyzacji zobowiązań pieniężnych  
upadłość konsumencka

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególnosci w zakresie analizy dokumentów, oceny stopnia zadłużenia oraz niewypłacalności dłużnika, doradztwa prawnego, w szczególności w zakresie restrukturyzacji zobowiazań, prowadzonych windykacji oraz postępowań egzekucyjnych. Kancelaria zajmuje sie prowadzeniem sprawy na rzecz klienta od momentu przedłożenia przez niego wszystkich dokuemntów w kancelarii do momentu wydania przez Sąd postanowienia, jak również świadczy pomoc prawna na dalszym etapie postępowania.